موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

اطلاعیه کارورزی (۱) و (۲)، کاربینی و پروژه

e111

دانشجویان محترم مراحل انجام درس کارورزی به شرح ذیل می باشد:

۱-شرکت در جلسه توجیهی شروع دوره- حضور در جلسه توجیهی الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف دانشجو و حذف آموزشی درس می باشد.

۲-تهیه دفترچه کار آموزی (شامل کاربرگ های ۱ تا ۵ کارآموزی) از انتشارات دانشگاه و به همراه داشتن آن در روز جلسه توجیهی

تذکر مهم: کاربرگ ۱ باید توسط استاد مربوطه امضا و محل کارورزی توسط استاد تائید گردد.

۳-امضا کاربرگ ۱ (معرفی به کارورزی) توسط استاد و رجوع به آموزش (خانم ……)،

۴-دریافت معرفی نامه جهت ارائه به محل کارورزی از آموزش،

۵-تحویل معرفی نامه به محل کارورزی و تائید آن و سپس تحویل تاییدیه به (خانم …….)

۶-رجوع به استاد مربوطه در روزها و ساعت حضور ایشان در دانشگاه و ارائه کاربرگ های گزارش هفتگی و ماهیانه به استاد

توجه: ارائه گزارش هفتگی هر دوهفته یکبار و گزارش ماهیانه هر ماه یکبار به استاد مربوطه الزامی می باشد و عدم ارائه گزارش سبب کسر نمره می گردد.

نمره مربوط به هرکدام از گزارش ها تنها در صورت ارائه حضوری تخصیص خواهد یافت.

۷-تحویل گزارش کار و دفترچه کارآموزی به استاد کارورزی حداکثر تا ……… مطابق دستورالعمل گزارش کارورزی.(دانلود)

 

جدول زمانبندی جلسه توجیهی پروژه مهر ۹۵

زمان و مکان جلسه توجیهی

رشته نام استاد نام درس
………………………….. ………………………….. ……………….

…………..

شرکت در جلسه توجیهی الزامی و عدم حضور به منزله انصراف و حذف دانشجو می باشد.

 

 

جدول زمانبندی جلسه توجیهی کارورزی مهر ۹۵

زمان و مکان جلسه توجیهی

رشته نام استاد نام درس
………………………….. ………………………….. ……………….

…………..

شرکت در جلسه توجیهی الزامی و عدم حضور به منزله انصراف و حذف دانشجو می باشد.

 

زمان های مهم برای دروس کارورزی و پروژه

کارورزی:

  • دریافت معرفی نامه کارورزی از …………….. تا …………….
  • بازگشت معرفی نامه کارورزی به آموزش تا تاریخ ………….. (عدم تحویل معرفی نامه در موعد مقرر به منزله عدم تائید دانشجو توسط محل کارآموزی و انصراف دانشجو می باشد)
  • شروع دوره کارورزی از تاریخ ………….

توجه: کارورزی طی ۳ ماه (۲۴۰ ساعت= ۱۲ هفته= ۳ ماه) انجام می پذیرد.

  • پایان دوره کارآموزی با احتساب ۳ ماه ……… ماه ۹۵ می باشد.
  • زمان ارائه گزارش نهایی کارورزی ( در قالب CD) و دفترچه مربوطه ……… ماه می باشد.

توجه: بدیهی است ثبت نمره درس کارورزی منوط به ارائه دفترچه و گزارش نهایی کارورزی تا تاریخ ذکر شده می باشد و تحویل گزارش در خارج از این بازه زمانی سبب عدم ثبت نمره شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

  • دانشجوی گرامی گزارش و دفترچه کارآموزی را در زمان هماهنگ شده با استاد به استاد مربوطه تحویل دهید زیرا آموزش مسئولیتی در قبال گزارش هایی که مفقود شده یا به اشتباه در باکس استاد دیگری قرار داده اید ندارد.

 

پروژه:

  • زمان ارائه پروژه ……….. ماه می باشد.

توجه: بدیهی است ثبت نمره درس پروژه منوط به ارائه گزارش تا تاریخ ذکر شده می باشد و تحویل گزارش در خارج از این بازه زمانی سبب عدم ثبت نمره شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

  • دانشجوی گرامی گزارش پروژه را در زمان هماهنگ شده با استاد به استاد مربوطه تحویل دهید زیرا آموزش مسئولیتی در قبال گزارش هایی که مفقود شده یا به اشتباه در باکس استاد دیگری قرار داده اید ندارد.

با تشکر