موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

افتخارات مرکز

مـدال نقره مسـابـقات کـاراتـه قـهرمانی کـشور اسفند ماه – سال ۹۳

مـقـام سـوم بتـن مـتخلخل مــسابقات بیـن المللی بــتـن آمریکا (aci) – سال ۹۴

مـقــام ســوم کـارایی ملات مــسابقات بین المللی بـتـن آمـریکا (aci) – سال ۹۴

مــدال نقـره و بـرنـز مسـابـقــات کــاراتـه قــهرمـانی کـشور مرداد ماه – سال ۹۴

مــدال طلا و بـرنز مسـابـقـات کـاراتـه قــهرمـانی کــشور بـهـمـن مـاه – سال ۹۴

مـدیـر بـرتـر مـراکز علمی کــاربـردی شهـرداری هـای سراسر کشـور – سال ۹۴

مـرکـز بــرتـر مـراکـز علمی کـاربردی شـهرداری هـای سراسر کشـور – سال ۹۴

مقـام دوم مسـابقـات قرآن و عترت دانشجویان علمی کاربردی کشور – سال ۹۴

رتبـه بـرتـر عملکـرد فرهـنـگی مراکز علمی کاربردی استان خوزستان – سال ۹۴

رتبه سوم عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور – سال ۹۴

مـدال طـلا مـســـابقات قـــهـرمانــی کـــاراتــه کـــشـــور – سال ۹۵

مـدال بـرنز مـســـابقات قـــهـرمانــی کـــاراتــه کـــشـــور – سال۹۵

مقام دوم تیمی مسابقات قهرمانی کاراته یونیـون کشور – سال ۹۵

مقام اول تیمی مسابقات قهرمانی کاراته یونیـون استان – سال ۹۵

مقام نـایب قـهرمـانی مسـابقات کـاراته قهرمانی کـشور – سال ۹۵

مـقـام دوم بــیـن الـمـللی ربــاتـیـــک در مـســابقــات ربــاتـیــک آزاد ۲۰۱۶ – سال ۹۵

مقـام دوم بـتــن هـدفـمنــد مـسـابقــات سـراســری دانــشـگـاه مـازنـدران – سال۹۵

مقـام اول مسابقـات قرآن و عتــرت دانــشجــویـان علمی کاربردی کشـور – سال ۹۵

رتبــه اول عـملـکرد فـرهـنـگی مــراکز علـمی کاربـردی استان خـوزسـتان – سال ۹۵

مقام دوم کشوری مسابقات ورزشی کیک بوکسینگ جام ریاست جمهوری – سال۹۵

مقام قهرمانی تیم کاراته بسیج دانشجویی مـرکز در مسـابقـات قهرمانی کشور – سال ۹۵

رتبه اول عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربـردی شهـرداری های سراسر کشـور – سال ۹۵

مقام سوم تیم والیبال بسیج دانشجویی مرکز در مسابقات دانشگاه های استان – سال ۹۵

رتبه دوم دوره های ضمن خدمت کارکنان شهرداری مراکز شهرداری های سراسر کشور۹۵

مـدیــر بـرتــر فـرهـنــگی مــراکــز عـلمـی کــاربردی اســتان خـوزسـتان – سال ۹۶

مقـام سـوم و چهارم مسابقـات قهـرمـانی اتــومبـیلـرانی بـانوان کشـور – سال ۹۶

رتبه اول عمـلکرد فرهـنگی مراکز علـمی کــاربـردی استــان خـوزسـتان – سال ۹۶

مقام نایب قهرمانی مسابقات فوتسال مراکـز علمی کاربردی خـوزستان – سال۹۶

دو مدال برنز چهـارمین المـپیـاد علمی کــاربردی کشـور در رشته کـاراته – سال ۹۶

انـتشـار دومین فصلنـامه علمی مرکـز (تـاریخ شهـری و شـهـرداری هـا) – سال ۹۶

دو مدال نقـره و برنز چـهارمین المپـیاد علـمی کـاربـردی کشور در رشته دومیدانی – سال ۹۶

مقام نـایب قهرمانی مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های استان خوزستان – سال۹۶

دریافت تقدیرنامه عملکرد مطلوب پژوهش از سـوی موسـسه شهری و روستایی – سال ۹۶

انتشار اولین فصلنامه علمی مـراکز علـمی کـاربردی کشور (شهر نوین اسـلامی) – سال ۹۶

دریافت مسئـولیت دبـیرخانه نشـریات دانشجویی مراکز علمی کاربردی خوزستان – سال ۹۶

تقدیر از واحـد روابـط عمـومی درششمین کنفرانس روابط عمومی های خوزستان – سال ۹۶

دو مــدال طلا و بـرنــز مـسـابـقــات کــاراتـه قهرمـانی کـشـور در استــان تهـران – سال ۹۷

کسـب مقـام چـهارم مسـابقات سـه گانه دانـشگاه جـامع علمی کاربردی کشور- سال ۹۷

یک مدال طلا و دو مدال برنز مسابقات کاراته قهرمانی کشور در استان مازندران – سال ۹۷

عنــوان بــرتر نشریه دانشـجـویی مرکز در ششمین جشنواره درون دانـشـگاهی حـرکـت کشور – سال ۹۷

عنــوان بــرتر انجمن علمی فناوری مرکـز در ششمـین جشنواره درون دانشگاهی حرکت کشور – سال ۹۷

عنــوان اول کـانـون فیـلم و عـکـس مـرکـز در دومیـن جشنـواره درون دانشگـاهی رویـش کشور – سال ۹۷

عنــوان سوم فردی دبیر کانـون تئاتر مرکز در دومین جشـنـواره درون دانـشگـاهی رویش کشور – سال ۹۷

مقام قهرمانی ششمین دوره مسابقات قهرمان کشوری والیبال دانشگاه جامع علمی کـاربردی – سال ۹۷