موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

افتخارات و تقدیرنامه ها

مقـام سـوم بتن متخلخل مـسابقات بین المللی بـتـن آمریکا (aci) – سال ۹۴

مقـام سـوم کارایی ملات مـسابقات بین المللی بـتـن آمـریکا (aci) – سال ۹۴

مـدال نقره و بـرنز مسـابـقـات کـاراتـه قـهرمـانی کـشور مرداد ماه – سال ۹۴

مـدال طلا و بـرنز مسـابـقـات کـاراتـه قـهرمـانی کـشور بهمـن ماه – سال ۹۴

مـدیـر بـرتـر مـراکز علمی کـاربردی شهـرداری هـای سراسر کشـور- سال ۹۴

مـرکـز بـرتـر مـراکز علمی کـاربردی شـهرداری هـای سراسر کشـور- سال ۹۴

مقـام دوم مسـابقـات قرآن و عترت دانشجویان علمی کاربردی کشور – سال ۹۴

رتبـه بـرتـر عملکرد فرهنـگی مراکز علمی کاربردی استان خوزستان – سال ۹۴

رتبه سوم عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور – سال ۹۴

مقام دوم تیمی مسابقات قهرمانی کاراته یونیون کشور – سال ۹۵

مقام اول تیمی مسابقات قهرمانی کاراته یونیون استان – سال ۹۵

مقام نـایب قـهرمانی مسابقات کاراته قهرمانی کـشور – سال ۹۵

مـدال طلا مـسـابقات قـهـرمانی کـاراتـه کـشـور- سال ۹۵

مـدال برنز مـسـابقات قـهـرمانی کـاراتـه کـشـور- سال ۹۵

مـقـام دوم بین المللی ربـاتیک در مسـابقـات ربـاتـیـک آزاد ۲۰۱۶ – سال ۹۵

مقـام دوم بـتـن هـدفمند مسابقـات سـراسری دانـشگـاه مازندران – سال ۹۵

مقام اول مسابقات قرآن و عترت دانـشجویـان علمی کاربردی کشـور – سال ۹۵

رتبـه اول عملکرد فرهنـگی مـراکز علـمی کاربردی استان خوزستان – سال ۹۵

مقام دوم کشوری مسابقات ورزشی کیک بوکسینگ جام ریاست جمهوری – سال ۹۵

مقام قهرمانی تیم کاراته بسیج دانشجویی مرکز در مسابقات قهرمانی کشور – سال ۹۵

رتبه اول عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور – سال ۹۵

مقام سوم تیم والیبال بسیج دانشجویی مرکز در مسابقات دانشگاه های استان – سال ۹۵

رتبه دوم دوره های ضمن خدمت کارکنان شهرداری مراکز شهرداری های سراسر کشور – سال ۹۵

مدیـر برتـر فـرهنـگی مـراکـز عـلمی کـاربردی اسـتان خـوزستان – سال ۹۶

مقـام سـوم و چهارم مسابقات قهـرمانی اتـومبیلرانی بـانوان کشـور – سال ۹۶

رتبه اول عمـلکرد فرهـنگی مراکز علمی کـاربردی استان خـوزستان – سال ۹۶

مقام نایب قهرمانی مسابقات فوتسال مراکـز علمی کاربردی خـوزستان – سال ۹۶

مـدال نـقـره لیـگ دومیـدانی استـان خوزسـتـان در مـاده ۲۰۰ متر – سال ۹۶

دو مدال برنز چهـارمین المپیـاد علمی کـاربردی کشـور در رشته کـاراته – سال ۹۶

دو مدال نقره و برنز چهارمین المپیاد علمی کاربردی کشور در رشته دومیدانی – سال ۹۶

مقام نـایب قهرمانی مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های استان خوزستان – سال ۹۶

دریافت تقدیرنامه عملکرد مطلوب پژوهش از سوی موسسه شهری و روستایی – سال ۹۶

انتشار اولین فصلنامه علمی مراکز علمی کاربردی کشور (شهر نوین اسـلامی) – سال ۹۶

انـتشـار دومین فصلنـامه علمی مرکـز (تـاریخ شهـری و شـهـرداری هـا) – سال ۹۶

دریافت مسئولیت دبیرخانه نشریات دانشجویی مراکز علمی کاربردی خوزستان – سال ۹۶

تقدیر از واحد روابط عمومی درششمین کنفرانس روابط عمومی های خوزستان – سال ۹۶

دو مـدال طلا و بـرنز مسـابقات کـاراته قـهرمانی کـشور در استان مازندران – سال ۹۷

یک مدال طلا و دو مدال برنز مسابقات کاراته قـهرمانی کشور در استان تهران – سال ۹۷

مقام دوم مسابقات قرآن و عترت دانـشجویـان علمی کاربردی کشـور – سال ۹۷

عنوان برتر نشریه دانشجویی مرکز در ششمین جشنواره درون دانـشگاهی حـرکت کشور – سال ۹۷

عنوان برتر انجمن علمی فناوری مرکز در ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت کشور – سال ۹۷