موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

انجمن علمی عمران و برق

اهداف :

۱ – ایجاد زمینه ی مناسب برای بروز استعدادها ،خلاقیت ها و شکوفایی علمی دانشجویان

۲ – نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی ، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان

۳ – افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت های علمی و اجتماعی

۴ – بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی

اعضای شورای مدیریت انجمن :

۱ –

۲ –

۳ –

۴ –