موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

انجمن ورزشی

اهداف :

۱ – غنی سازی اوقات فراغت و تاًمین سلامت جسمی و شادابی و نشاط روحی دانشجویان از طریق تعمیم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشکده ها

۲ – تقویت مدیریت نیروی انسانی ورزش دانشگاههای کشور از طریق توسعه مشارکت سنجیده و قانونمند دانشجویان و تفویض اختیارات به آنها

۳ – توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی و تنظیم برنامه های قابل اجراء و جلب همکاری آنها در اجرا

۴ – ایجاد محیطی مملو از همکاری و تعاون و تقویت روحیه معاضدت و مشارکت بین اقشار دانشجویی و دانشگاهی در زمینه ورزش دانشجویان

 

اعضاء انجمن ورزشی:

۱ – رحمن ناصری

۲ – رامتین بابایی

۳ – فریبا عذاری

۴ – رسول عرب