موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

خبرنامه

  شماره اول – مردادماه ۱۳۹۵    (برای مشاهده تصویر با کیفیت بر روی عکس کلیک نمایید)

شماره3-1شماره3-4شماره3-3شماره3-2

  شماره دوم – شهریورماه ۱۳۹۵    (برای مشاهده تصویر با کیفیت بر روی عکس کلیک نمایید)

شماره3-1شماره3-4شماره3-3شماره3-2

  شماره سوم – مهرماه ۱۳۹۵    (برای مشاهده تصویر با کیفیت بر روی عکس کلیک نمایید)

%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%873-1%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%873-2%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%873-4%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%873-3

  شماره چهارم – آبان ماه ۱۳۹۵    (برای مشاهده تصویر با کیفیت بر روی عکس کلیک نمایید)

%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%874-1%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%874-2%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%874-4%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%874-3