موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشجویان شاهد و ایثارگر

کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایست  با ورود به سامانه سجاد به تکمیل بخش اطلاعات ایثارگری خود بپردازند.
بدیهی است در یافت هرگونه خدمت توسط ذینفعان شاهد و ایثارگر ،منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه سجاد می باشد.

ورود به سامانه سجاد  ← تكمیل اطلاعات← وضعیت ایثارگری ← ثبت اطلاعات

 نحوه پرداخت شهريه دانشجويان شاهد وايثارگر

آئین نامه اجرائی جدید هزینه های تحصیلی  دانشجویان شاهد وایثارگر شامل فرزندان وهمسران شهدا،آزادگان و جانبازان ۲۵% وبالاتر وفرزندان وهمسران آنان ميباشد. لذا  از نیمسال اول ۹۳-۱۳۹۲ مطابق آئین نامه مذكور تخفیفات لحاظ خواهد شد.

چنانچه ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی دانشگاه درمقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد ودانشجو مشروط شود، براساس تعداد نیمسال های تحصیلی مشروطی (معدل زیر۱۲)،و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج دراین ماده با احتساب كسر درصدهای ذیل صورت می پذیرد:

الف: درصورت یك نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت میشود

ب: درصورت دونیمسال تحصیلی مشروطی چهل درصد ازسقف شهریه پرداخت میشود.

ج: دانشجویانی كه سه نیمسال تحصیلی متناوب وبیشتر داشته باشند، حائز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.

تبصره : درصورتی كه دانشجو برابر آئین نامه آموزشی از مشروطی خارج شود، صد درصد شهریه تحصیلی پرداخت میگردد.

بدیهی است دانشجویان شاهد وایثارگر در ابتدای هرنیمسال تحصیلی باید ۱۵% شهریه (حق ستاد) از طریق سامانه سجاد بصورت اینترنتی پرداخت نمایند كه پس از تسویه حساب بنیاد شهید با مركز، مبالغ پرداختی به دانشجو یازگردانده خواهد شد.