موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشجویان نخبه ورزشی

دانشجویان نخبه ورزشی سال 1398

معرفی دانشجویان نخبه ورزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز (لطفاٌ با دقت تمامی اطلاعات درخواست شده را تکمیل فرمایید)