موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

رشته هاو مقاطع موجود

کاردانی فنی و حرفه ای ترمی:

 • کاردانی فنی شهرسازی

 • کاردانی حرفه ای امور دفتری

 • کاردانی فنی برق – برق مترو

 • کاردانی فنی عمران – امور پیمان ها

 • کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری

 • کاردانی فنی معمـاری – معمـاری شهری

 • کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسیر

 •  کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی

 • کاردانی فنی فناوری اطلاعات – خدمات الکترونیکی شهر


 کارشناسی مهندسی فناوری ترمی:

 • مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

 • مهندسی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه ای در شهرداری

 • مهندسی فناوری محیط زیست – بازیافت پسماند

 • مهندسی فناوری عمران – حمل و نقل شهری

 • کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن

 • هندسی فناوری عمران – ساختمان سازی