موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

قوانین شهریه در دانشگاه علمی کاربردی

mali

شهریه کل هر ترم دانشجویان به دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر تقسیم می شود. شهریه ثابت دانشجو در طول دوران تحصیل ثابت و غیر قابل تغییر بوده و شهریه متغییر مربوط به شهریه واحدهای درسی بوده و بر اساس دروس انتخاب شده، قابل تغییر است.

  • ۱۵ درصد شهریه کل(ثابت + متغییر) دانشجویان سهم دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده، که بابت حق نظارت بر مراکز آموزشی اخذ می گردد. این قسمت از شهریه پس از انجام انتخاب واحد دانشجو از طریق سامانه سجاد اخذ می گردد. ( راهنمای پرداخت شهریه ۱۵% )
  • ۸۵ درصد از شهریه کل (ثابت + متغیر) دانشجویان سهم مرکز آموزشی بوده که قسمتی از آن به صورت علی الحساب در ابتدای ترم اخذ شده و الباقی آن پس از قطعی شدن انتخاب واحد از طریق سایت دانشگاه اخذ می گردد. ( راهنمای پرداخت شهریه ۸۵% )

 

 

دانشجوی مهمان: موظف است شهریه ثابت ترم یا پودمان تحصیلی خود را به مرکز مبدا و شهریه متغییر خود را به مرکز مقصد پرداخت می نماید.

دانشجوی انتقالی: معادل یک شهریه ثابت بابت انتقال، به مرکز مبدا پرداخت نموده و در مرکز مقصد شهریه ثابت و متغییر خود را می نماید.

مرخصی تحصیلی: معادل کل شهریه ثابت یک ترم عادی محاسبه می شود.

دانشجو انصرافی:

  1. چنان چه تاریخ انصراف کتبی دانشجو قبل از زمان حذف و اضافه باشد، فقط شهریه متغییر آن ترم برگشت داده شده و شهریه ثابت و حق نظارت دانشگاه جامع غیر قابل برگشت می باشد.
  2. چنان چه تاریخ انصراف کتبی دانشجو بعد از زمان حذف و اضافه باشد، هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شد.

دروس معرفی به استاد: این دروس شهریه ثابت نداشته و فقط شهریه متغییر آن درس از دانشجو اخذ می گردد.