موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

پروژه

porojeh

در اکثر برنامه درسی رشته های فنی و مدیریتی در مقطع کاردانی و کارشناسی پروژه درسی تعریف شده است. دانشجویان بسته به موضوع رشته تحصیلی خود می بایست یکی از موضوعاتی را که در کارگروه مربوطه تعریف و فازبندی پروژه ها تعیین شده است را انتخاب و تحت راهنمایی اساتید مربوط نسبت به طراحی اجرای آن مبادرت ورزد.

پروژه های تعریف شده مرکز مطابق با مصوبه شورای آموزشی مرکز می بایست در فاز طراحی و ساخت اجرایی شود. دانشجویان می توانند در قالب گروههای چند نفری از پروژه های تعریف شده را انتخاب نماید. با توجه به مصوبه شورای آموزشی مرکز، ساخت ست آپ های فرآیندی و آزمایشگاهی در اولویت انجام قرار دارند.