موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کانون خیریه

فعالیت کانون :

انجام امور خیریه جهت دانشجویان

 

اعضای هیاًت موسس کانون  :

۱ – ریحانه عباسی

۲ – زینب درفشان

۳ – فاطمه مددی