موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کانون قرآن و عترت

فعالیت کانون :

۱ –  آموزش اذان و نماز

۲ –  آموزش قرائت ،صوت و لحن حفظ قرآن کریم

۳ –  برگزاری جشنواره قرآنی

 

اعضای هیاًت موسس کانون  :

۱ –  قاسم عبیداوی

۲ – سعید شاخی

۳ – مصطفی عبیداوی

۴ – حسن رمیضی پور

۵ – حمید شالویی