موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

افتخارات مرکز

 • مـدال نقره مسـابـقات کـاراتـه قـهرمانی کـشور (کومیته بزرگسالان) اسفند ماه – سال ۹۳

 • مـرکـز بـرتـر مـراکز علمی کـاربـردی شـهـرداری هـای سراسر کشـور- سال ۹۴

 • مـدیـر بـرتـر مــراکز علمی کــاربـردی شهـرداری هـای سراسر کشـور- سال ۹۴

 • مقـام سـوم بتـن متخـلخل مـسـابقات بین المللـی بــتـن آمریکا (aci) – سال ۹۴

 • مقـام ســوم کـارایی ملات مـسابقـات بین المللی بـتـن آمــریکا (aci) – سال ۹۴

 • رتبـه بـرتـر عملکرد فرهنـگی مراکز علمی کاربردی استان خـوزسـتان – سال ۹۴

 • مقـام دوم مسـابقـات قرآن و عترت دانشجویان علمی کاربردی کشور – سال ۹۴

 • مـدال نـقـره و بـرنـز مسـابـقــات کـاراتـه قــهرمـانی کـشـور مرداد ماه – سال ۹۴

 • مــدال طلا و بـرنـز مســابـقـات کـــاراتــه قـهـرمـانی کـشور بهمـن ماه – سال ۹۴

 • رتبه سوم عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور – سال ۹۴

 • مـقــام دوم بیـن الملـلی ربــاتـیـک در مـســابقـات ربـاتــیـک آزاد ۲۰۱۶ – سال ۹۵

 • مقـام دوم بـتـن هـدفـمنـد مسـابـقـات ســراسـری دانـشگــاه مازندران – سال۹۵

 • مقام اول مسابقات قرآن و عترت دانـشجویـان علمی کـاربردی کـشـور – سال ۹۵

 • رتبـه اول عملکرد فرهنـگی مـراکز علمـی کاربـردی اسـتـان خوزسـتان – سال ۹۵

 • مـدال نـقـره پـانـزدهـمیـن مـسـابقات کاراته قهرمانی کـشور (کومیته) – سال ۹۵

 • مقـام دوم تیـمی مسـابقـات قهرمانی کیوکوشین کاراته یونیون کشور – سال ۹۵

 • مقـام اول تیـمی مسـابقات قـهرمانی کیوکوشین کاراته یونیون استان – سال ۹۵

 • رتبه اول عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور – سال ۹۵

 • مقام دوم کشـوری مسـابقـات ورزشـی کیـک بوکسـینگ جـام ریاست جمهوری – سال۹۵

 • مقام قهرمانی تیم کاراته بسیج دانشجویی مرکز در مسابقات قهرمانی کشور – سال ۹۵

 • مـدال طلا مــسـابقـات قــهـرمانـی کــاراتـه کــشـورسبک وادوکای (کـاتا تیمی)- سال ۹۵

 • مـدال برنز مـسـابقـات قـهـرمـانی کـاراتــه کـشـورسبـک وادوکای (کومیته ۷۵-)- سال ۹۵

 • رتبه اول عمـلکرد فرهـنگی مراکز علمی کـاربـردی استـان خـوزسـتـان – سال ۹۶

 • مـدیــر بـرتــر فــرهنـگـی مــراکـز عـلمـی کـاربـردی اســتان خـوزسـتان – سال ۹۶

 • مقـام سـوم و چهارم مسابقات قهـرمانی اتـومـبـیـلرانی بــانوان کـشـور – سال ۹۶

 • مقام نایب قهرمانی مسابقات فوتسال مراکز علمی کاربردی خـوزستان – سال ۹۶

 • دو مدال برنـز چهـارمـیـن المپـیاد پسـران علمـی کاربـردی کشـور در رشته کاراته – سال ۹۶

 • دریافت تقدیرنامه عملکرد مطلوب پژوهش از سوی موسسه شهری و روستایی – سال ۹۶

 • انتشار اولین فصلنامه علمی مراکز عـلمی کاربردی کشور (شهر نوین اسـلامی) – سال ۹۶

 • دریافت مسئولیت دبیرخانه نشریات دانشجـویی مراکز علمی کاربردی خوزستان – سال ۹۶

 • تقدیر از واحد روابط عمومی درششمین کـنفرانـس روابط عمومی های خوزستان – سال۹۶

 • دو مدال نقره و برنز چهارمین المپیاد پسران علمی کاربردی کشور در رشته دوومیدانی – سال ۹۶

 • رتبـه اول عـمـلکرد فرهـنگی مراکز علمی کـاربردی استان خـوزستان – سال ۹۷

 • مقام دوم مسابقات قرآن و عترت دانـشجـویـان علمی کاربردی کشـور – سال۹۷

 • مقام سوم مسـابقـات قـهـرمانی ووشـو کمیتـه نـن شـائولـیـن چـوان – سال ۹۷

 • دو مدال طلا و برنز مسـابقات کاراته قهرمانی کـشور در استـان تهران – سال ۹۷

 • یک مدال طلا و دو مدال برنز مسابقات کاراته قهرمانی کشور در استان مازندران – سال ۹۷

 • مقام قهرمانی ششمین دوره مسابقات قهرمان کشوری والیبال دانشگاه جامع علمی کاربردی – سال ۹۷

 • عنوان برتر نشریه دانشجویی مرکز در ششمین جشـنـواره درون دانـشگـاهی حــرکـت کـشـور – سال ۹۷

 • عنوان برتر انجمن علمی فناوری مـرکز در ششمـین جشنـواره درون دانشـگاهی حرکـت کشور – سال ۹۷

 • عنوان اول کـانون فیـلـم و عـکـس مـرکـز در دومیـن جشنواره درون دانـشگاهـی رویـش کـشـور – سال ۹۷

 • عنوان سوم فردی دبیـر کـانون تئـاتر مرکز در دومـین جشنـواره درون دانشـگاهی رویش کشـور – سال ۹۷

 • یک مدال طلا و یک مدال نقره پنجمین المپیاد دختران علمی کاربردی کشور در رشته دوومیدانی – سال ۹۸

 • سه مدال طلا و دو مدال نقره پنجمین المپیاد پسران علمی کاربردی کشور در رشته دوومیدانی – سال ۹۸

 • سه مدال طلا، سه نقره و سه برنز پنجمین المپیاد پسران علمی کاربردی کشـور در رشـته شنا – سال ۹۸

 • عنوان نـایب قـهرمانـی تیـم دوومیـدانی مـرکز در پنـجمین المپیاد پسـران علمی کاربردی کشـور – سال ۹۸