موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

جزوات موجود

جزوات موجود در انتشارات مرکز جهت فروش

ردیف نام جزوه نام استاد
۱ اصول نظارت بر فعالیت های ساختمانی شیرمردی
۲ شناسایی آسیب های وارده بر ساختمان های شهری و روش های مقاله با آن شیرمردی
۳ مدیریت حوادث غیرمترقبه موزرم پور
۴ اصول و مبانی معماری فرشاد کیخانی
۵ گزارش نویسی عبدالعلی عبدالهی
۶ فیزیک پیش شباب
۷ طراحی بنای پایدار باعملکرد پیچیده در بافت فرسوده علی رضائی منش
۸ مدیریت کسب وکاروبهره وری مسعود ارائی
۹ ایمنی و بهداشت در محیط کار خانم مهمدی
۱۰ کارگاه برق عباس اندیشه
۱۱ برنامه ریزی و کنترل پروژه براجعه
۱۲ مهارتها و قوانین کسب و کار مسعود ارائی
۱۳ امار مهدیه ذاکری زاده
۱۴ کاربرد کامپیوتر در معماری نسترن باور صاد
۱۵ مدیریت حوادث غیرمترقبه فریبا منجی یگانه
۱۶ حقوق معماری سید شریف علوی
۱۷ تاسیسات برق شیر مردی
۱۸ کارگاه کامپیوتر حبیبی
۱۹ مقاومت مصالح۱ فرشاد کیخایی
۲۰ شناخت مصالح ساختمان شیر بیگی
۲۱ تاسیسات شهری فروغی راد
۲۲ مبانی و روش های طراحی شهری فروغی راد
۲۳ طراحی فضای سبز یگانه
۲۴ اندیشه اسلامی ۲ خدابخشی
۲۵ اخلاق اسلامی (نمونه سوال) رضوانی فرد
۲۶ ایمنی و بهداشت در محیط کار(نمونه سوالات) استاد مهمدی
۲۷ تاریخ وتحول شهر نشینی سیاحی
۲۸ دانش خانواده ارزانی بیرگانی