موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مشاهده نواقص پرونده تحصیلی

staff1

دانشجویان محترم به منظور اطلاع از نواقص پرونده، بر روی رشته تحصیلی خود کلیک نمایید.

نواقص پرونده دانشجویان رشته ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی  – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته عمران ترافیک شهری – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته عمران امور پیمان ها – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته مدیریت امور دفتری – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته مدیریت امور اداری – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته فناوری اطلاعات – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته معماری شهری – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته شهرسازی – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته عمران بتن – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته برق مترو – کاردانی

نواقص پرونده دانشجویان رشته معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده – کارشناسی

نواقص پرونده دانشجویان رشته عمران حمل و نقل شهری – کارشناسی

نواقص پرونده دانشجویان رشته عمران ساختمان سازی – کارشناسی

نواقص پرونده دانشجویان رشته فناوری اطلاعات – کارشناسی

نواقص پرونده دانشجویان رشته محیط زیست  – کارشناسی

نواقص پرونده دانشجویان رشته برق مترو – کارشناسی