موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

حضور مرکز در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوریلینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/OesjWqdXkT