موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چهارمین نشست روسای مراکز موسسه وزارت کشور در اهوازلینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/QXTNgrqbhq